ЯЗМАЛАР
– Кеч­ке­нә­дән үк фор­ма ки­еп йө­рү­че ми­ли­ция хез­мәт­кәр­лә­ре­нә ка­рап сок­ла­на идем. Нин­ди эш баш­ка­ра­лар бит алар! Без­не на­чар ке­ше­ләр­дән, җи­на­ять­че­ләр­дән сак­лый­лар! Ты­ныч тор­мыш өчен кө­рә­шә­ләр. Шу­ңа ур­та сый­ныф­лар­да укы­ган­да, «Калкан»да уку те­лә­ге бе­лән янып йө­ри баш­ла­дым һәм ме­нә мин мон­да, – дип сөй­ләде 81нче сан­лы «Кал­кан» ка­дет мәк­тә­бе­нең ун­бе­рен­че
Прочитано: 2272 раз
Чаллының 52нче комплексына урнашкан 75нче коррекция мәктәбе беренче карашка шәһәрдәге башка мәктәпләрдән бер ягы белән дә аерылмый кебек. Шулай ук балалар, шундый ук ыгы-зыгы. Әмма шул ук вакытта бик нык аерыла да. Бу начар күрүче һәм күрмәүче балаларны тормышка әзерләүче уку йорты. Т ормышка әзерләү дигәнне туры мәгънәсендә аңларга кирәк. Тагын кайсы учреждениедә, әйтик, бала-ларны өстәл җыештырырга, савыт-саба юарга, газ плитәсе белән эш итәргә, шкаф киштәләренә тәлинкә тезәргә, көндәлек тормышта һич-шиксез кирәк булачак башка бик күп эш-мәшәкатьләргә өйрәтәләр икән? Ә биредә моның өчен махсус дәрес бар. Технология дәресе – аерым. Мо-нысында малайлар агач ышкылый, кызлар балчыктан тө
Прочитано: 2336 раз
Бө­ек ша­гый­ре­без Габ­дул­ла Ту­кай­ның 125 ел­лы­гы уңа­ен­нан 2нче сан­лы та­тар гим­на­зи­я­сен­дә мил­ли та­тар-баш­корт кө­рә­ше бу­ен­ча 2000-2003 ел­да ту­ган ма­лай­лар ара­сын­да ярыш бул­ды. – Ярыш­та бар­лы­гы 55 егет кат­наш­ты. Ярыш бу юлы шә­һәр­кү­ләм бул­са, ки­лә­чәк­тә ул ин­де ре­ги­о­нара бу­лыр дип өмет­лә­нә­без. Мон­дый ярыш­лар­ны оеш­ты­рып то­ру­ның мак­са­ты – ата-ба­ба­ла­ры­быз­дан кал&
Прочитано: 1944 раз
Шә­һә­ре­без­дә бер ай дә­ва­мын­да бар­ган «Фи­о­ле­то­вый НЕ ОН» яшь­ләр иҗат бер­ләш­мә­се та­ра­фын­нан уз­ды­рыл­ган  «Кү­ңел җы­лы­сын бү­ләк ит!» ак­ци­я­се  шу­шы көн­нәр­дә тә­мам­лан­ды. Бу ак­ция шә­һә­ре­без­дә ин­де өчен­че ел рәт­тән уз­ды­ры­лып ки­лә. Ак­ция кы­са­ла­рын­да мох­таҗ булган өл­кән бу­ын ке­ше­лә­ре өчен җы­лы ки­ем­нәр­не «Нур» яшь­ләр үзә­ген­дә җы­еп бар&
Прочитано: 2084 раз
Сез­не мө­ба­рәк Кор­бан бәй­рә­ме­без белән их­лас кү­ңел­дән тәб­рик итәм! Зөл­хиҗ­җә ае­ның 10нчы кө­нен­дә бил­ге­ләп үте­лү­че ош­бу бәй­рәм­не без дөнь­я­ның бар­ча мө­сел­ман­на­ры бе­лән бер­гә ел са­ен са­гы­нып кө­теп ала­быз. Бу из­ге көн­дә га­ет на­ма­зы укы­ла, Хаҗ га­мәл­лә­ре кы­лы­на һәм кор­бан ча­лы­на. Кор­бан – Ал­ла­һы Тә­га­лә бир­гән нигъ­мәт­ләр­гә шө­кер итү. Ма­лы бул­ган ке­ше­нең кор­бан ча­луы
Прочитано: 2041 раз
«Яшүсмер» балалар һәм яшүсмерләр берләшмәсе тарафыннан берсеннән-берсе кызыклы чаралар, проектлар үткәрелеп тора. Күптән түгел «Яшүсмер» берләшмәсе хезмәткәрләре «Шатлык» яшьләр үзәгендә «К өзге солянка » дип аталган уңыш бәйрәмен үткәрделәр. Ул «Милли бизәк» программасы кысаларында узды. «Милли бизәк» проектының максаты – мәдәниятебезне үстерү һәм татар халкының гореф-гадәтләренә карата яшь буында хөрмәт хисе булдыру.        «Көзге солянка» бәйгесендә шәһәребезнең төрле мәктәп-лицейларыннан һәм «Меридиан», «Факел» яшүсмерләр клубларына йөрүче балалар ком
Прочитано: 2474 раз
Дусларыбыз!)))) Ниһаять, көтеп алынган көзге каникуллар да килеп җитте! Без, «Көмеш кыңгырау» газетасы хезмәткәрләре, барыгызга да күңелле һәм  файдалы ял итүләрегезне телибез!!! Каникул вакытында булган кызыклы хәлләрегезне, күргән-ишеткәннәрегезне безгә дә язып җибәрәргә онытмагыз!
Прочитано: 1819 раз
Ә Син әле газетабызның яңа санын күрдеңме?!
Прочитано: 1966 раз
Ани­ма­тор эше бер як­тан кат­лау­лы да, шул ук ва­кыт­та бик кы­зык та. Мин мо­ны үзем­нән чы­гып әй­тә алам, чөн­ки ике ел­га якын кү­ңел ачу үзә­ген­дә ба­ла­лар ани­ма­то­ры бу­лып эш­лә­дем. Әле эш­ли баш­ла­ган­чы, бәй­рәм­нәр­дә бер­сен­нән-бер­се ма­тур кос­тюм­нар ки­еп, әки­ят ге­рой­ла­ры бу­лып, ха­лык­ның кү­ңе­лен кү­реп йө­рү­че ке­ше­ләр­гә ка­рап, көн­лә­шә идем. «Мин дә бит бо­лай гы­на бул­ды­рам!» – дип уй­лый
Прочитано: 2674 раз
Бу көн­нәр­дә без­гә шә­һә­ре­без­нең 4нче мәк­тә­бен­дә ку­нак­та бу­лыр­га ту­ры кил­де. Би­ре­гә ки­лү­нең сә­бәбе: бү­ген мәк­тәп­тә ха­лы­ка­ра ки­тап­ха­нә­ләр кө­не һәм мәк­тәп­нең 30 еллыгы­на ка­ра­та «а­чык ишек» кө­не дә үт­кә­рү. Шул уңай­дан мәк­тәпкә та­ныл­ган язу­чы­ла­р, иҗат ке­ше­лә­ре ку­нак­ка җыел­ган. Бәй­рәм­не мәк­тәп уку­чы­ла­ры җыр бе­лән ачып җи­бәр­де, ан­на­ры сүз­не мәк­тәп ди­рек&
Прочитано: 2483 раз